>

Apie agentūrą

Šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Mūsų vizija

 • Pažangus aplinkosaugos investicijų valdymo centras.

Mūsų misija

 • Žalia, švari, klimatui neutrali Lietuva.

Mūsų vertybės

 • Atsakomybė – aplinkai, bendruomenei, kolegoms, vieni kitiems.
 • Profesionalumas – tobulėjimas / mokymasis, lyderystė, dalijimasis žiniomis, kokybiškas rezultatas.
 • Vienybė – bendradarbiavimas, kolegos, partneriai.
 • Atvirumas – inovacijos, pasitikėjimas, skaidrumas.

Apie agentūrą

Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus.

Pagrindinės Agentūros funkcijos:

 • Finansuotinų projektų vertinimas ir atranka;
 • Pareiškėjų ir projekto vykdytojų konsultacijos ir mokymai;
 • Sutarčių su pareiškėjais sudarymas;
 • Projektų įgyvendinimo priežiūra;
 • Patikros projektų įgyvendinimo vietose;
 • Pirkimų priežiūra;
 • Mokėjimo prašymų pagrįstumo užtikrinimas ir lėšų išmokėjimas;
 • Pažeidimų prevencija ir tyrimas;
 • Duomenų apie įgyvendinamus projektus sisteminimas;
 • Viešinimo ir informavimo veikla.

Asmenų aptarnavimo tvarka

Atnaujinimo data: 2024-02-20