Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa

Apie programą

Pagrindiniai šios programos įplaukų šaltiniai yra Lietuvos mokesčio už aplinkos teršimą nustatyta tvarka ūkio subjektų sumokėtų už aplinkos teršimą mokesčių lėšos. Į šią programą patenka 30 proc. visų ūkio subjektų sumokamų mokesčio už aplinkos (oro bei vandens)  teršimą lėšų (likusios 70 proc. lėšų mokamos į savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programas (fondus). Lėšos naudojamos pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 sąlygas:

  • paramos gavėjai – visi juridiniai asmenys, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • gali būti finansuojami tik investiciniai projektai, susiję su technologinės įrangos (vandens, oro valymu) įsigijimu, leisiančios ūkio subjektams sumažinti neigiamą poveikį (taršą) aplinkai;
  • paraiškų priėmimo bei vertinimo būdai - konkursinis arba tęstinis (nurodoma LR aplinkos ministro įsakyme kasmet tvirtinant programų lėšų naudojimo finansavimo kryptyse);
  • vieno investicinio projekto įgyvendinimui parama negali viršyti 200 tūkst. Eur;
  • atsižvelgiama į Valstybės pagalbos de minimis reikalavimus;
  • subsidija negali viršyti 70 proc. tinkamų išlaidų;
  • projekto tikslas bei planuojami aplinkos (vandenų ir oro taršos mažinimo) apsaugos rodikliai turi būti susiję su esamos aplinkos taršos mažinimu;
  • subsidija išmokama per 2 kartus (60 proc. įgyvendinus projektą ir 40 proc. - po 12 mėn. Pareiškėjui pasiekus planuotus aplinkos apsaugos rodiklius) kompensavimo būdu po to kai pareiškėjas pilnai įgyvendina projektą;
  • nefinansuojami projektai, susiję su gamybos arba kitos veiklos plėtra ir projektai, kurie finansuojami arba yra tinkami finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis.

Teisės aktai

Finansavimo kryptys

Finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašas

Sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš LAAIF ir KK programos lėšų tvarkos aprašas.

Metodinė informacija

Teršalų kiekių skaičiavimas iš kietą kurą deginančių įrenginių

Kietam kurui

Dujoms ir skystam kurui

Kitos rekomenduojamos metodikos

Technologiniai procesaiRekomenduojama metodika
Suvirimas ir metalų pjovimasTeršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyviniai rodikliai pagal gamybos šakas. 2 dalys. Charkovas, 1991 (Normatyvnyjie pokazatieli udielnych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij otrasli. Charkovskij GPI. Charkov, 1991./v 2-ch čiastiach/).
DažymasPagal saugos duomenų lapus (SDL) (SDL kopijos turi būti pateikiamos kartu su taršos skaičiavimais).
Medžio apdirbimasTeršalų, išmetamų į atmosferą iš statybos pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami ministerstva strojitielstva SSSR). III dalis. Medžio perdirbimo įmonės. Maskva, 1985 (Čiast III. Dierievoobrabatyvajuščijie priedprijatija. Moskva, 1985).
Kuro deginimasĮvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986 (Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986):
1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš katilų, esančių šiluminėse elektrinėse, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv ot kotlov tieplovych elektrostancij);
2. Teršalų, išmetamų į atmosferą, deginant kurą katiluose, kurių našumas iki 30t/h, kiekio skaičiavimas. (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri sžiganiji topliva v kotlach proizvoditielnostju do 30 t/č).
Birių produktų krova ir saugojimasEuropos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausia redakcija (anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook), paskelbta Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje“;

 

Kitų, neįtrauktų į aukščiau išvardintus, technologinių procesų metų į atmosferą išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis metodikomis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekių nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.92738/EZEABtWSeI)

Netiesioginio poveikio vertinimo metodiką rasite čia

Viešųjų pirkimų pažeidimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. T1-187 dėl „Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo tvarkos, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai“ su vėlesniais pakeitimais (pridedama).

Pagrindinės pažeidimų rūšys ir atitinkami finansinių pataisų dydžiai

Projekto viešinimas

LAAIF projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika

ARCHYVAS (Vertinimo metodika patvirtinta LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. T1-177)

Subsidijos teikimo sutartis

Mokėjimo prašymo forma

  • Nuo 2021 m. balandžio 19 d. įsigaliojo nauja  Mokėjimo prašymo forma (patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-77).

Teikiamų ataskaitų formos

Pagal 2003 m. rugpjūčio 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 437 patvirtintą projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą įgyvendinamų projektų ataskaitų formos:

Pagal 2021 m. liepos 1 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-398 patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą įgyvendinamų projektų ataskaitų formos:

Projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal LAAIF programą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus dėl finansavimo skyrimo projektams rasite ČIA

Bendrosios finansuojamų projektų priežiūros ataskaitos

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21