Planuojamas paraiškų teikimo grafikas

Planuojamas preliminarus paraiškų teikimo grafikas pagal 2021 m. Klimato kaitos programos priemones (rasite ČIA). Atkreipiame dėmesį, kad kvietimų datos gali keistis.

Apie programą

Klimato kaitos programos lėšomis finansuojami projektai, susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamo ŠESD kiekio kiekybiniu mažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

Programos lėšas sudaro:

 • lėšos gautos už perleistus nustatytosios normos vienetus (toliau – NNV) ir aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL);
 • fizinių ir juridinių asmenų savanoriškos lėšos ir surinktos ekonominės baudos.

Administruoti Klimato kaitos programos lėšas Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo Aplinkos ministeriją.

Programos lėšos naudojamos šioms sritims:

 • lėšos skiriamos energijos vartojimo ir efektyvumo didinimo projektams (pvz., daugiabučių namų modernizavimui; viešųjų pastatų modernizavimui; fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui);
 • programos lėšos skiriamos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo ir aplinkai palankių technologijų diegimo projektams (pvz., biokuro katilų įrengimui, šilumos siurblių ar saulės jėgainių įrengimui – parama skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (mokykloms, darželiams, ligoninėms, globos namams);
 • vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį (pvz. saulės elektrinės Gruzijoje (Sakartvele), Malaizijoje, Malyje);
 • visuomenės informavimui ir švietimui, mokslo tiriamiesiems darbams, veiklos vykdytojų ir kitų asmenų konsultavimui ir mokymui;
 • miškų atkūrimui ir įveisimui; informavimui, švietimui ir konsultavimui aktualiausiais klimato kaitos klausimais; prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių (angl. adaptation) ir klimato kaitos padarinių švelninimo (angl. mitigation) priemonių įgyvendinimui; Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymui; Programos lėšų administravimui ir Šiltnamio efektą sukeliančio dujų registro tvarkymo finansavimui; kitoms klimato kaitos politikos veiksmingo valdymo priemonėms.


Teisės aktai ir dokumentai

LR APLINKOS MINISTERIJOS ĮSAKYMAI

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-563 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr. D1-471 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-366 „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-365 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. D1-270 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. D1-664 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 “Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas  Nr. D1-463 “Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo”: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/940ae550c17111ec8d9390588bf2de65
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-160 „ Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/922427b0e1a111ec8d9390588bf2de65/asr
 • Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-201 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-208 redakcija) : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d38ce30f6d711ec8fa7d02a65c371ad
 • Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-471 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c848570ff4911eb9f09e7df20500045/asr
 • Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/596e1dc27fad11eaa38ed97835ec4df6/asr
 • Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo elektros energijos kaupimo įrenginiams namų ūkiams (gaminantiems vartotojams) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-307 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5534100397f11edbc04912defe897d1
 • Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo saulės elektrinių įsigijimui fiziniams asmenims (nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-226
 • Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-298 redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af4b4a90ec1b11e99681cd81dcdca52c/asr
 • Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-269 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-316 redakcija). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c23afb1935511ea9515f752ff221ec9/asr
 • Klimato kaitos programos priemonės „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams“  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-303 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43dac88037ea11ed8f249634f1996e02
 • Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. D1-255 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8315830148611edb4cae1b158f98ea5
 • Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 13  d. įsakymu Nr. D1-228 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c778130029611ed8fa7d02a65c371ad
 • Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-242 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3146c1500dac11edb4cae1b158f98ea5


DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI AR KITAIP SUVARŽYTI TURTĄ

Sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Klimato kaitos programos lėšų tvarkos aprašas.

ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Informacija netrukus bus atnaujinta

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. D1-321 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Finansinių priemonių taikymo gaminantiems vartotojams didinant atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą“ tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (rasite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ (spauskite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. D1-664 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 “Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” (spauskite čia.)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija) (spauskite čia.)

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-299 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. D1-212 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. D1-276 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-688 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuo 2017-06-29) rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. D1-579 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATĄ DETALIZUOJANTYS PLANAI

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“pakeitimo“ rasite čia.
 • Atnaujinta suvestinė redakcija 2020 m. liepos 23 d.: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. D1-403 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. D1-320 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. D1-613 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia. 
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. D1-67 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. D1-286 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. D1-310 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-300 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. D1-602 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ rasite čia.

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-408 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. D1-328 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.


Metodinė informacija

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VIEŠINIMUI

 • Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, privalo pažymėti įsigytą materialųjį turtą ir (ar) viešinti suteiktą paramą.
 • Pareiškėjai įgyvendinę projektus privalo įrengti informacinę lentą. Rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800 x 600 mm.
 • Paramos gavėjas lentą įrengia gerai matomoje vietoje pastato išorėje ar kitoje gerai matomoje vietoje;
 • Pareiškėjai subsidijos lėšomis įsigiję transporto priemones privalo jas pažymėti;
 • Paramos gavėjas privalo prisiimti atsakomybę už viešinimo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę;
 • Viešinimo priemonės turi būti tinkamos kokybės ir atlikti informacinę funkciją per visą penkerių metų laikotarpį nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos;
 • Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, su mokėjimo prašymu privalo pateikti informaciją apie įvykdytus reikalavimus projekto žymėjimui ir viešinimui.

SVARBU:

REKOMENDACIJOS PIRKIMO DOKUMENTAMS

Informuojame, jog, atsižvelgiant į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išaiškinimus, pakoreguotos  rekomendacijos saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimo dokumentams.

Kvalifikacinių reikalavimų dalyje atsisakyta perteklinių reikalavimų ir nustatyti tik būtini atestatai Tiekėjams, t.y. Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:

 • Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;
 • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
 • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Be to, atsižvelgiant į ESO keliamus reikalavimus, anksčiau buvusi rekomendacija rangovo kvalifikacijai (Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam  suteikta teisė eiti ypatingojo (neypatingo – jei statinys neypatingas) statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir / ar negyvenamieji pastatai (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Pogrupis: (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.) nustatytas privalomumas, jei įrengiama didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinė.

Taip pat papildyta 3.1.1. punktu ir nustatyta, kad saulės modulio paklaida turi būti ≥0.

Rekomenduojame perkančiosios organizacijoms naudotis šiomis rekomendacijomis įsigyjant saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad rekomendacijose tiekėjo kvalifikacijai, techninei specifikacijai, sutarties sąlygoms ir kitiems pirkimo elementams nustatyti minimalūs reikalavimai, tačiau jie užtikrina tinkamos saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įsigijimą. Perkančioji organizacija, norėdama įtraukti papildomus, jai būtinus reikalavimus, privalo užtikrinti, kad juos atitinka bent 3 potencialūs tiekėjai. Šis atitikimas turi būti pagrįstas.

MOKĖJIMO PRAŠYMO PAVYZDINĖ FORMA

Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formos juridiniams asmenims

 • Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formą juridiniams asmenims (teikusiems paraiškas iki 2017 m.) (pridedama).
 • Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formą juridiniams asmenims (teikusiems paraiškas nuo 2018 m.) (pridedama). 

MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ FIKSUOTI DYDŽIAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“ rasite čia.

MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ APLINKOSAUGINIAI – TECHNINIAI KRITERIJAI

 • Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų aplinkosauginiai – techniniai kriterijai paraiškas atrenkant tęstiniu būdu
 • Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų aplinkosauginiai – techniniai kriterijai paraiškas atrenkant konkurso būdu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAŽEIDIMAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. T1-187 dėl „Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo tvarkos, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai“ su vėlesniais pakeitimais ( pridedama).

Pagrindinės pažeidimų rūšys ir atitinkami finansinių pataisų dydžiai

Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai, tvarkos aprašas

Papildoma informacija

GAUTOS PARAIŠKOS

 • 2022 m. gautų paraiškų sąrašas pagal 2022 m. kvietimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. 
 • 2021 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“.
 • 2021 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“.
 • 2021 m. gautų paraiškų sąrašas pagal 2021 m. kvietimo priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones”.
 • 2021 m. gautų paraiškų sąrašas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. 
 • 2021 m. gautų paraiškų sąrašas pagal 2021 metų dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų kvietimą. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“.
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“.
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“.
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal kvietimą „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. 
 • 2020 m. gautų paraiškų sąrašas pagal 2020 metų dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų kvietimą. 
 • 2019 m. gautų paraiškų sąrašas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.
 • 2019 m. gautų paraiškų sąrašas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas)  „Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.
 • 2019 m. gautų paraiškų sąrašas pagal 2019 metų dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų kvietimą. 
 • 2018 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. T1-135 „Dėl 2018 m. liepos 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 110 „Dėl pagrindinio ir rezervinio sąrašo“ pakeitimo, sudarytą pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gautas paraiškas.

PARAIŠKŲ EILĖ PAGAL PROJEKTŲ NAUDINGUMO KRITERIJUS

PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. T1-422 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“” 
 • Šilumos siurbliai/katilai juridiniams asmenims. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. T1-362 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal plėtros programos pažangos priemonės veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą““ 
 • Saulės elektrinės juridiniams asmenims.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. T1-417 „Dėl finansavimo skyrimo
 • projektams, pateiktiems pagal plėtros programos pažangos priemonės veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams““ 
 • Elektros energijos kaupimo įrenginiai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. T1-408 „Dėl finansavimo skyrimo
 • projektams, pateiktiems pagal plėtros programos pažangos priemonės veiklą „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams““ 

PROJEKTŲ ARCHYVAS

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T1-220 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-199 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo” >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. T1-140 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo“ >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-199 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. T1-209 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-263 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos konkursinę priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. D1-61 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-204 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-202  dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-114 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ pakeitimo. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-201 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. D1-114 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. D1-110 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“. >>> 
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-503 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. D1-153 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-106 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją lietuvos patirtį”. >>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. D1-949 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (pridedama).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. D1-427 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomenės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų pastatuose “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-730 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomenės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų pastatuose “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-383 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40% “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. D1-774 “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-569 “Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę “Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažint energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. D1-344 “Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę “Biokuro katilų iki 500 KW galingumo įrengimui visuomenės paskirties pastatuose “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-1048 “Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. D1-783 “Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 KW galingumo įrengimui visuomenės paskirties pastatuose “.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-508 “Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį “Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas) sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas”.>>>
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. D1-393 “Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį “Biokuro katilų nuo 500 KW iki 5 MW galingumo įrengimui centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų “.>>>

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27